ราง wireway

ราง wire way

เมื่อทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า การเดินสายไฟในอาคารมีข้อห้ามอย่างไร จึงมุ่งประเด็นไปที่ราง wireway ที่ไม่สามารถเดินบนฝ้าที่ปิด ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดแนว เนื่องจากเจตนาของข้อห้ามมาตรฐานต้องการให้สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงสายไฟฟ้าหรือเปลี่ยนสายได้เมื่อเกิดปัญหา โดยไม่ทำให้ฝ้าหรือโครงสร้างเสียหาย เพราะการจะเปิดช่องเป็นจุด ๆ นั้น ไม่สามารถดึงหรือร้อยสายในราง wireway ได้เพราะสายที่วางในราง wireway เป็นลักษณะการเปิดฝารางแล้ววางสายลงไป ไม่สามารถใช้วิธีแบบร้อยตามท่อได้ ดังนั้นหากเป็นฝ้าแบบฉาบเรียบ ผู้ใช้งาน หรือช่างเลยหันมาใช้การเดินเป็นระบบท่อแทน …