ราง wireway

ราง wire way

เมื่อทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า การเดินสายไฟในอาคารมีข้อห้ามอย่างไร จึงมุ่งประเด็นไปที่ราง wireway ที่ไม่สามารถเดินบนฝ้าที่ปิด ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดแนว เนื่องจากเจตนาของข้อห้ามมาตรฐานต้องการให้สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงสายไฟฟ้าหรือเปลี่ยนสายได้เมื่อเกิดปัญหา โดยไม่ทำให้ฝ้าหรือโครงสร้างเสียหาย เพราะการจะเปิดช่องเป็นจุด ๆ นั้น ไม่สามารถดึงหรือร้อยสายในราง wireway ได้เพราะสายที่วางในราง wireway เป็นลักษณะการเปิดฝารางแล้ววางสายลงไป ไม่สามารถใช้วิธีแบบร้อยตามท่อได้ ดังนั้นหากเป็นฝ้าแบบฉาบเรียบ ผู้ใช้งาน หรือช่างเลยหันมาใช้การเดินเป็นระบบท่อแทน

ในความเป็นจริงการเดินสายไฟด้วยระบบท่อก็ยากอยู่แล้วที่เราจะเข้าถึง ระบบท่อที่อยู่บนฝ้า หากจะต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาภายหลัง การติดตั้งก็ทำได้อยากและดูเหมือนจะยากกว่าแบบใช้ ราง wireway เพราะกล่องพักสายจะกระจายอยู่ทั่วไปบนฝ้า หากว่าต้องผ่านใต้คานก็จะมีการตั้งบล็อกเพื่อดัดท่อหรือติดตั้งท่อแบบที่ช่างเรียกกันว่าหักคอม้า ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดึงสายเก่าออกและร้อยสายใหม่เข้าไป เพราะเราเข้าไม่ถึงกล่องพักสายทุกจุดได้ ในการเดินระบบท่อจะต้องกำหนดแนวและระดับให้สามารถติดตั้ง pull box ใหญ่ไว้รับแนวท่อได้ โดยจะต้องให้อยู่ในระดับเดียวกัน และทำช่อง service ไว้ที่ตำแหน่ง pull box นั้น ๆ ด้วย

ดังนั้นหากมีการกำหนดวิธีการเดินสายในราง wireway บนฝ้า ด้วยเหตุผลในการบำรุงรักษา จึงเห็นสมควรต้องพิจารณามาตรฐานการเดินระบบด้วยเช่นกัน ในต่างประเทศเมื่อมีการเดินสายไฟบนฝ้าโดยใช้สายแบบมีเปลือก โดยใช้สายที่มีเปลือกห้อยไว้โดยไม่ใส่ท่อหรือรางใด ๆ เนื่องจากมาตรฐานของต่างประเทศมองว่าการเดินสายบนฝ้าหรือพื้นถือว่าเป็นช่องเดินสายชนิดหนึ่ง จึงไม่มีความจำเป็นต้องใส่ท่อหรือราง เพียงแต่ต้องจัดแนวของสายไฟให้เรียบร้อยเท่านั้น

อันนี้อาจจะเป็นแนวทางข้อเสนอที่คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง แต่จะต้องมาพิจารณาถึงเรื่องชนิดของสายไฟที่จะนำมาใช้ให้ดีด้วย เช่น เป็นสายไฟที่มีเปลือกชั้นนอกหุ้มฉนวนให้หนาขึ้นกว่าปกติ มีคุณสมบัติในการใช้งานการต้านไฟลุกลามได้ดีเพียงไร และมีสารเคมีป้องกันไม่ให้สัตว์มารบกวน เช่น หนู มากัดสายไฟได้ หากไม่ติดเรื่องที่ว่าจะต้องเดินสายไฟด้วยระบบท่อหรือรางเดินสาย อาจจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นก็ได้ และจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย แต่อาจจะต้องกำหนดวิธีหรือมาตรฐานให้รัดกุมยิ่งขึ้น ในเรื่องวิธีการเดินสายแบบเปลือยนี้ด้วย